• Gebruiksovereenkomst

  In deze gebruiksovereenkomst vindt u achtereenvolgens:

  1 Korte beschrijving Knowdis leeromgeving (zie ook knowdis.nl);

  2 Licentievoorwaarden;

  3 Servicevoorwaarden en beveiliging van bedrijfsgegevens.

   

  1 Knowdis leeromgeving

  1.1 Korte omschrijving

  Knowdis is een learning management systeem inclusief authoring tool die organisaties in staat stelt informatie in de vorm van tekst, afbeeldingen, bestanden (PDF, Word, Excel en PowerPoint), interactieve elementen, video en toetsen gestructureerd en gedoseerd aan te bieden aan enkele of groepen medewerkers of andere belanghebbenden die van die informatie kennis moeten nemen.

   

  Knowdis bevat alle functionaliteiten die u nodig heeft om zelf cursussen te kunnen maken en beheren en om deelnemers op maat per functieprofiel uw cursussen te laten volgen. U kunt eindrapportages op naam genereren, waarin de voortgang en toetsscores worden vermeld. Deze rapportage kunt u printen of in verschillende bestandsformaten exporteren. Met elke betaalde licentie kunt u onbeperkt cursussen maken en beheren. Zie voor een uitgebreide beschrijving van functionaliteiten en licentieprijzen onze website knowdis.nl/prijzen.

   

  Knowdis is een zeer begrijpelijk en makkelijk te gebruiken systeem. Overal in de beheeromgeving vindt u toelichtingen en telefonische of online support is altijd inclusief. U kunt zelf nieuwe cursussen maken of aanpassen en deelnemers toevoegen, uitnodigen en monitoren.

  Knowdis biedt ook de mogelijkheid om op basis van uw content cursussen voor u te ontwikkelen. Cursusontwikkeling door Knowdis vindt plaats per project op basis van offerte. Omdat Knowdis zo’n overzichtelijk systeem is, zijn ook ontwikkelkosten relatief laag.

   

  1.2 SaaS

  De Knowdis applicatie is volledig gebaseerd op het SaaS-model (Software as a service). Knowdis is webbased en wordt vanuit een beveiligde cloud hosting-omgeving (Amazon) ter beschikking gesteld aan gebruikers. De fee voor het gebruik van de applicatie is inclusief technische ondersteuning (zie ‘Hosting, onderhoud en support’).

   

  2 Licenties en voorwaarden

  2.1 Elke licentie is inclusief:

  • systeemgebruik, hosting en updates

  • eigen huisstijl en inrichting

  • alle functionaliteiten om cursussen en toetsen mee te maken

  • instructie en onbeperkt support voor de beheerder(s)

  • didactisch en technisch advies

  • (hulp bij) klein onderhoud en aanpassingen in cursussen

   

  Een overzicht hiervan staat op onze website knowdis.nl/prijzen

   

  2.2 Ready-to-use cursussen

  Knowdis beschikt over een aantal eigen cursussen, op onze website vermeld onder de noemer ‘Ready-to-use’.

   

  • Elk betaald Knowdis pakket geeft recht op 50% korting op deze cursussen.

  • Elk betaald KnowdisPLUS pakket geeft recht op onbeperkt gebruik van deze cursussen.

   

  Het op de terminologie en procedures van uw organisatie afstemmen van deze cursussen is bij beide licenties inbegrepen.

   

  2.3 Facturatie en betaling

  Alle prijzen zijn exclusief BTW. Licentiekosten worden (per maand of per jaar) vooraf gefactureerd en dienen betaald te zijn voorafgaand aan de aanvang van de abonnementsperiode / bij verlenging voordat het abonnement is verlopen.

   

  2.4 Looptijd en beëindiging Knowdis licenties

  Een gebruikersovereenkomst voor een Knowdis pakket wordt aangegaan voor hetzij de duur van één maand, hetzij de duur van één (1) jaar.

  Maandlicenties zijn op elk moment opzegbaar, waarbij opzegging plaats vindt per het einde van de maand waarin wordt opgezegd. De fee voor de lopende maand blijft verschuldigd.

  Fair use conditie Knowdisplus maandlicenties: Het gebruik van de ready-to-use cursussen wordt geacht per maand niet meer te zijn het totaal aantal deelnemers x aantal opgenomen ready-to-use cursussen gedeeld door 10. Indien bij opzegging van een maandlicentie binnen 1 jaar na het starten van de licentie meer deelnemers zijn ingeschreven voor de Knowdisplus cursussen, is voor het surplus alsnog de prijs per deelnemer per cursus verschuldigd. Deelnemers kunnen in overleg maximaal 1 extra maand tijd krijgen om de cursus(sen) af te ronden.

  Jaarlicenties kunnen jaarlijks worden opgezegd. Opzegging van een jaarlicentie dient minimaal één (1) maand voorafgaand aan het eind van het lopende jaar plaats te vinden. Indien niet of niet tijdig wordt opgezegd wordt de overeenkomst automatisch met een jaar verlengd.

   

  2.5 Overdracht en verwijdering van content en deelnemergegevens bij beëindiging

  Na beëindiging van een licentie, zal Knowdis op verzoek van opdrachtgever alle content van opdrachtgever (zijnde alle in contentpagina’s, vragen en opdrachten ingevoerde teksten, bestanden van opdrachtgever die op de servers van Knowdis zijn opgeslagen) en deelnemergegevens in digitale vorm overdragen.

   

  Knowdis zal in alle gevallen alle content van opdrachtgever permanent softwarematig verwijderen uit alle back-ups en actieve lokale en virtuele netwerkschijven van Knowdis, ten laatste twee kalenderweken na het beëindigen van de overeenkomst.

   

  3 Hosting, onderhoud, support en beveiliging

  3.1 Compatibiliteit

  Knowdis is geoptimaliseerd voor de meest recente versies van de browsers Edge, Chrome, Firefox en Safari op desktops, tablets en smartphones en functioneert daarnaast goed, met mogelijk kleine afwijkingen in lay-out en vormgeving, tot 1 versie daarvoor.

   

  3.2 Hosting en onderhoud

  Ten behoeve van technische continuïteit, gebruikersondersteuning, beveiliging en klantenservice levert Knowdis vanaf het moment van starten van de licentie de hosting van het systeem, technisch onderhoud en support. Deze diensten zijn allemaal inbegrepen in de pakketprijzen.

   

  (Beveiligings-) updates en eventuele nieuwe functionaliteiten die Knowdis ontwikkelt worden automatisch doorgevoerd in alle omgevingen.

   

  NB: Met support wordt hier bedoeld support voor de beheerder bij het gebruik van Knowdis. Support voor deelnemers (hulp bij inloggen, wachtwoord kwijt, inhoudelijke vragen, enz.), invoeren van deelnemers en leveren van voortgangsrapportages is niet standaard in het abonnement inbegrepen. Deze ondersteuning is zeker wel mogelijk, die wordt dan separaat overeengekomen.

   

  3.3 Support

  Knowdis verplicht zich tot het verhelpen van storingen conform onderstaande criteria.

  Werkuren zijn 08.30- 17.00.

   

  Prioriteit hoog: Werken met de applicatie is niet mogelijk, opvang melding direct tijdens werkuren, aanvang werkzaamheden binnen 10 werkuren, streeftijd afhandeling binnen 12 werkuren, afgehandeld binnen afgesproken tijd: 90% van aantal meldingen.

   

  Prioriteit laag: Werken met de applicatie is mogelijk maar suboptimaal, opvang melding direct tijdens werkuren, aanvang werkzaamheden binnen 20 werkuren, streeftijd afhandeling binnen 24 werkuren, afgehandeld binnen afgesproken tijd: 90% van aantal meldingen.

   

  a. Naast deze support garandeert Knowdis een werkingsduur van de applicatie van 99,8% van de totale looptijd, op basis van de bovenstaande uitgangspunten: onder onderbreking van de werkingsduur wordt verstaan het niet kunnen werken met het systeem als gevolg van meldingen met prioriteit ‘Hoog’;

   

  b. Meting van de werkingsduur geschiedt op basis van de mogelijkheid om het systeem 24 uren per dag te gebruiken. De werkingsduur wordt als volgt berekend (na afloop van looptijd): uren inactief / uren looptijd.

   

  3.4 Beveiliging

  De in de centrale database van Knowdis verzamelde data kan essentiële informatie bevatten.

  Deze data is op meerdere manieren beveiligd en wordt getest op de top 10 van wereldwijd aangetroffen veiligheidslekken (de OWASP top 10).

  a. De centrale database zal geen directe ontsluiting kennen naar een gebruikersinterface. Data zal (gecomprimeerd) ontsloten worden naar systemen als Exactonline of een dashboard.

  b. Te importeren of te exporteren data zal altijd encrypted worden verstuurd. Mochten berichten onderschept worden zijn deze niet te gebruiken zonder in het bezit te zijn van de sleutels.

  c. Gebruikerswachtwoorden worden opgeslagen met het SHA1-beveiligingsalgoritme.

  d. Toegang zal altijd geschieden via SSL.

   

  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  Op deze gebruiksovereenkomst zijn wanneer niet specifiek beschreven de Algemene Voorwaarden van NLdigital en het Nederlands recht van toepassing.

  Bij geschillen voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, leveren Partijen eerst redelijke inspanningen om het geschil onderling op te lossen. Rechtsvorderingen of procedures die voortvloeien uit de overeenkomst en die niet te goeder trouw in der minne kunnen worden opgelost, worden exclusief bij de rechtbank van Rotterdam aanhangig gemaakt.